Košík je prázdný
cs
EN

SmileKids.cz  


Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávající vystupuje společnost C.K.C. s.r.o., IČ: 278 78 643, DIČ CZ 27878643, se sídlem Nad sadem 561/21, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 123650 jako prodávající (dále jen „C.K.C. nebo Prodávající“) a na straně druhé vystupuje jako kupující jakákoli fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Kupující“).

2. C.K.C. je provozovatelem internetového obchodu provozovaného na doméně www.smile.cz (dále jen „internetový obchod nebo wolfox nebo doména“).

3. Základní kontaktní údaje:

  • jednatel a zástupce C.K.C. pan Feng Zheng
  • odpovědný zástupce pro internetový obchod pani Zulfiya Shaykhutdinova
  • e-mail: smile@ckcgroup.cz
  • tel.: +420 773 427 218
  • reklamační oddělení: smile@ckcgroup.cz

4. Kupující výslovně prohlašuje, že e-mailová adresa, kterou sdělí Prodávajícímu, je e-mailovou adresou prostřednictvím které s ním bude Prodávající komunikovat, a to i v případě, pokud by se nejednalo o e-mailovou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku a s tím, že náklady které mu s tím vzniknou, nese výlučně Kupující (náklady Prodávajícího si nese Prodávající).

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Prodávající je společnost C.K.C. s.r.o. na straně jedné a Kupující je fyzická nebo právnická osoba vystupující jako spotřebitel nebo podnikatel. Za spotřebitele se v souladu s ust. § 419 občanského zákoníku považuje „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“ (dále i jen „Spotřebitel“).

2. Kupující výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že v případě, kdy při nákupu uvede v objednávce ( kupní smlouvě) identifikační číslo (IČO), považuje se taková osoba vždy za osobu odlišnou od Spotřebitele a jde o osobu Podnikatele. Kde se v těchto VOP užívá pojem objednávka nebo kupní smlouva, považují se v rámci těchto VOP nebo smluvním vztahu za totéž, pokud není výslovně uvedeno jinak.

3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé objednávky. Kupující podáním objednávky kupujícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující výslovně prohlašuje, že bylo jeho svobodným rozhodnutím, že podal prodávajícímu objednávku nebo uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím.

4. V kupní smlouvě odchylně sjednaná ustanovení mají přednost před těmito VOP.

III. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží lze objednávat pouze prostřednictvím webu Prodávajícího zveřejněného na doméně Prodávajícího.

2. Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu, byť si Kupující zboží u Prodávajícího objedná. Pro Prodávajícího se stává objednávka závazná až v o okamžiku, kdy Kupujícímu potvrdí objednávku. Samotné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího, není uzavřením smluvního vztahu. Smluvní strany výslovně vylučují ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3. V internetovém obchodě je vymezeno jednotlivé zboží nabízené Prodávajícím.

4. Návrh na uzavření kupní smlouvy může Kupující podat tak, že odešle Prodávajícímu objednávku prostřednictvím internetového obchodu. Kupující může návrh na uzavření Kupní smlouvy měnit do doby, než objednávku odešle Prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu.

5. Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s VOP. VOP budou dále Kupujícímu zaslány při potvrzení objednávky na e-mail Kupujícího.

6. Kupující je oprávněn objednávku podat prostřednictvím a) svého registrovaného účtu nebo b) bez registrace tzv. jednorázový nákup.

a) Registrovaný účet

Kupující je oprávněn si v internetovém obchodě založit účet, který bude veden na jméno, které si Kupující sám vybere. Vstup do registrovaného účtu může Kupující učinit pouze prostřednictvím jím vybraného jména a hesla. Registrovaný účet nemusí Prodávající udržovat přístupný 24 hodin, 7 dní v týdnu.

b) Jednorázový nákup

Kupující je povinen uvádět při veškeré komunikaci s Prodávajícím pouze úplné a pravdivě údaje. Údaje uvedené Kupujícím se považují za úplné a pravdivé s tím, že Prodávající není oprávněn jejich úplnost a pravdivost ověřovat.

7. Před odesláním objednávky je Kupující vyjma výběru druhu a množství zboží dále povinen vybrat nejméně způsob doručení a úhrady kupní ceny včetně nákladů s nimi spojenými a které ponese Kupující.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ A VLASTNICTVÍ

1. Dodání zboží se bude uskutečňovat zejména prostřednictvím dopravců (třetích osobo odlišných od Prodávajícího a Kupujícího). Prodávající splní svoji povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí. Prodávající se zavazuje Kupujícímu spolu se zbožím předat i doklady, které se ke zboží vztahují.

2. V případě, kdy bude zboží doručováno Kupujícímu prostřednictvím dopravce, považuje se zboží za předané a) Kupujícímu, který není spotřebitelem v okamžiku, kdy Prodávající odevzdá zboží prvnímu dopravci k přepravě a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, b) Kupujícímu, který je spotřebitel, jakmile mu věc předá dopravce.

3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu. V případě jakýchkoliv závad, je Kupující povinen tyto neprodleně oznámit dopravci, je-li zboží doručováno prostřednictvím dopravce a v případě osobního odběru Kupujícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Reklamace poškozeného zboží (např. při přepravě) se řídí reklamačními podmínkami dopravce, který zboží zákazníkovi doručil. Kupující dále v den převzetí zboží zkontroluje jeho úplnost co do druhu a množství.

4. Kupující, který bez důvodně odmítne převzít zboží, je povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu tím vznikla, tj. zejména skladné, poštovné a případné manipulační poplatky. V případě, že smluvní stranou je Podnikatel, náleží Prodávajícímu za takovéto porušení kupní smlouvy dále smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Prodávajícího.

5. Prodávající je primárně internetovým obchodem a z tohoto důvodu neprovozuje kamenné obchody. Osobní odběr v provozovně Prodávajícího tak není možný. Osobní odběr lze realizovat nejvýše prostřednictvím třetí osoby jako je např. služba uloženka, pokud je v případě vybraného zboží daná služba dostupná.

V. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Ceny zboží a služeb jsou uváděny bez DPH s tím, že k ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů. Není však vyloučeno, že přímo v internetovém obchodě je u zboží uváděna cena s DPH. Prodávající je plátcem DPH.

2. Vedle běžných cen zboží uváděného v internetovém obchodě Prodávajícího, je Prodávající oprávněn zboží uvést i ve zvláštních cenách (označené zboží pak bude uvedeno jako zboží zejména ve slevě, akční zboží, ve výprodeji) s tím, že zboží v těchto zvláštních cenách platí pouze do vyčerpání zásob. Na zboží ve zvláštních cenách již nejde uplatnit další zvláštní cenu např. slevový poukaz, pokud u daného zboží Prodávající výslovně neuvede něco jiného.

3. Ceny za zboží lze uhradit buď a) bezhotovostně zejména bankovním převodem nebo b) hotově při předání zboží (tzv. dobírka). Prodávající na cenu zboží a související náklady (např. dopravu, dobírku) vystaví fakturu.

4. Faktura současně slouží jako doklad pro uplatnění záruky v záruční době.

5.Spolu s kupní cenou je Kupující povinen uhradit náklady spojené s úhradou kupní ceny zejména dobírka a náklady spojené s doručováním zboží (např. za PPL, DHL, Českou poštu).

6. V případě, kdy bude zboží dodáváno mimo území ČR nebo bude Kupující požadovat úhradu kupní ceny v cizí měně, pak kupní cena bude přepočítána ke dni, kdy bude vystavena faktura. Kurz české koruny k cizí měně bude stanoven v nákupní ceně dané měny, který pro daný den a měnu stanoví Komerční banka a.s.

7. Splatnost kupní ceny:

a) v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží,

b) v případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 kalendářních dnů před dodáním zboží, Prodávající zboží odešle teprve v okamžik, kdy dojde k uhrazení kupní ceny,

c) při doručování zboží mimo území ČR je Prodávající oprávněn vystavit zálohovou fakturu s tím, že zboží není povinen odeslat dříve, než bude faktura uhrazena, a to i v případě, kdy Kupující bude požadovat úhradu dobírkou.

8. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena až připsáním částky na bankovní účet Prodávajícího.

VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upozorňuje Kupujícího na možnost odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (blíže zejména ust. § 1829 občanského zákoníku), je-li kupní smlouva uzavřena distančním způsobem. Kupující je oprávněn odstoupení od smlouvy adresovat na e-mailovou adresu objednavky@wolfox.cz nebo na adresu sídla Prodávajícího.

2. Právo Kupujícího uvedené v odstavci 1 tohoto článku VI. Kupujícímu nenáleží právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

3. Právo uvedené v tomto článku se nevztahuje na jinou osobu, než je Kupující jakožto Spotřebitel.

VII. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit kupní smlouvu způsoby předvídanými občanským zákoníkem.

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku. Kupující je povinen zboží vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, pak Spotřebitel nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit zboží ve stavu, ve kterém je převzal, tj. úplné, s veškerou dokumentací, nepoškozené a v originálním obalu, pokud jej Kupující má k dispozici.

4. Odstoupil-li Kupující od Kupní smlouvy jako dle článku VI. těchto VOP, pak vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

5. Případné nároky z titulu úhrady škody způsobené Kupujícím na zboží, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst tyto své nároky vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Obdržel-li Kupující od Prodávajícího při zakoupení zboží bezplatně jakýkoli dar, pak v případě odstoupení od kupní smlouvy ke stejnému dni zaniká i darovací smlouva a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i dar. Darovací smlouva na dar se tak mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednává s rozvazovací podmínkou toho znění, že ke dni odstoupení od kupní smlouvy zaniká i darovací smlouva.

7. Pro odstoupení od smlouvy je třeba, aby Kupující označil Prodávajícího a Kupujícího, fakturu nebo jiný doklad o nabytí zboží od Prodávajícího, číslo objednávku, pokud jej zná, označí příslušné zboží a dále uvede konkrétní a nezaměnitelný důvod pro odstoupení od smlouvy.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při vadném plnění se řídí zejména ust.
§ 2099 a násl. občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak stanoví se záruční doba za zboží následovně:

a) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady u zboží po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, to neplatí, je-li na zboží uvedeno datum spotřeby. Lhůta dvaceti čtyř měsíců se však nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady, u použitého zboží, u zboží odpovídající druhu a povaze daného zboží.

b) Osoba odlišná od Spotřebitele je oprávněna uplatnit právo z vady u zboží po dobu šesti měsíců od převzetí zboží.

3. Záruka poskytnutá Prodávajícím Kupujícímu se nevztahuje na vady, které způsobil Kupující zejména z důvodu nesprávného používání zboží, nedovolené zásahy do zboží, užívání zboží v rozporu s návodem nebo obvyklým způsobem užití příslušného zboží, pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, vady způsobené neodbornou instalací a obsluhou. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud zboží kupoval jako vadné a z důvodu této vady následně tuto vadu u Kupujícího uplatňuje.

4. Podle druhu vady má Kupující tyto nároky

a) jde-li o vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy,

b) jde-li o vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Kupující jako Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Výše uvedené nároky neplatí pro zboží, které je prodáváno za zvláštní cenu (článek V. bod 2 těchto VOP). V takovém případě neodpovídá Prodávající za vady pro které bylo zboží nabízeno. Kupující má nárok toliko na přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud se u takového zboží objevila jiná vada. V případě prodeje použitého zboží pak Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době při převzetí Kupujícím. Záruční doba neplatí pro vady, pro které bylo zboží prodáváno.

IX. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. Práva z vadného plnění je Kupující povinen uplatnit na adrese sídla Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

2. Uplatnění práva z vadného plnění potvrdí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím reklamačního protokolu.

3. O způsobu vyřízení reklamačního řízení informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím e-mailu.

4. Reklamační řízení v případě Spotřebitele bude trvat nejdéle třicet dní a u osoby odlišné od spotřebitele šedesát dní.

5. Nevyzvedne-li si Kupující svoji reklamaci do šesti měsíců ode dne oznámení o vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. V případě prodeje nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí Prodávající Kupujícímu na výzvu Kupujícího výtěžek z prodeje po odečtení nákladů spojených s uskladněním (nejnižší částka za uskladnění se sjednává ve výši 60,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím zboží, tato částka se sjednává jako částka pro jakékoli uskladnění zboží, které musel Prodávající uskutečnit, a to z důvodu prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží), nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu náhrady škody.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLASY KUPUJÍCÍHO

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2. Kupující odesláním objednávky nebo i registrací v Registračním účtu, souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které uvedl nebo které po něm byly požadovány při odeslání objednávky nebo přihlášení do Registrovaného účtu, a to nejméně jméno a příjmení, bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů u Prodávajícího za účelem realizace objednávky, nabídky zboží a služeb, zasílání informací, obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

4. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající může pověřit třetí osobu zpracováním osobního údaje.

5. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, obchodních sděleních nebo o Prodávajícím nebo subjektech v nichž má Prodávající majetkovou účast, a to na kontaktní údaje Kupujícího zejména na e-mail Kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím cookies na stránkách Prodávajícího a v elektronických zařízeních Kupujícího.

XI. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

1. Kde se v těchto VOP hovoří o písemném doručení, rozumí se jím, pokud není stanoveno jinak, doručení na kontaktní elektronickou adresu uvedenou Kupujícím a Prodávajícím.

2. Strany si pro e-mailovou komunikaci vyloučili nutnost elektronického podepisování
e-mailů.

3. Smluvní strany jsou si povinny bezodkladně, nejpozději do 10 dnů, povinny sdělit změnu kontaktní elektronické adresy.

XII. PRÁVNÍ ŘÁD A ROZHODNÝ JAZYK

1. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, z jakého státu Kupující je nebo odkud Kupující uzavřel smluvní vztah s Prodávajícím.

2. Smluvní vztahy výslovně těmito VOP nevymezené se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP dále i zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s těmito VOP, kupní smlouvou, objednávkou anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho řádu třemi rozhodci. Strany výslovně sjednávají, že veškeré náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení, ponese ta strana sporu, která bude v soudním řízení neúspěšná.

4. Rozhodným jazykem je český jazyk.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

2. Prodávající nemá zpracován žádný etický kodex.

3. Případné spory může Kupující jakožto spotřebitel řešit mimosoudní cestou, a to jednak prostřednictví Česká obchodní inspekce, www.coi.cz, dále pak i prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra, www.evropskyspotrebitel.cz, a to s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

4. Prodávající je oprávněn jednostranně upravovat obsah těchto VOP s tím, že nové znění VOP je platné a účinné ode dne jejich zveřejnění.

5. Tyto VOP jsou platné a účinné od dne 1.11. 2016.

C.K.C. s.r.o.